Bergets juridiska status: konfessionslös

Mot bakgrund vad som sägs i sociala medier och på andra ställen kan det kanske vara på sin plats att lämna vissa fakta kring Stiftelsen Berget.

Berget är en särskild stiftelse som styrs av svensk lag, stiftelselagen. Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsen bedriva ”kyrklig retreatverksamhet och att även i övrigt verka för andlig förnyelse och fördjupning” (§ 1 i stadgarna). Inget sägs i stadgarna om att stiftelsen ska vara knuten till något särskilt trossamfund, vare sig Svenska kyrkan eller den katolska.

Det sägs vidare i stadgarna att styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs vid stiftelsens vänners årsmöte för en tid av fyra år. Föreståndaren utses av styrelsen och är inför styrelsen ansvarig för stiftelsens verksamhet (§ 4 i stadgarna).

Av dessa regler i stadgarna framgår att styrelsen för Stiftelsen Berget är det organ som har beslutanderätten över den verksamhet som bedrivs på Berget samt att varken Svenska kyrkan eller den katolska kyrkan eller annat trossamfund har något direkt inflytande över verksam­heten respektive styrelsens sammansättning. Vidare framgår att det är styrelsen som utser och som – om så skulle påfordras – entledigar föreståndaren.

Av dessa bestämmelser i stiftelsens stadgar, som enligt stiftelse­lagen i princip inte kan ändras, följer att Berget inte kan anses tillhöra eller vara en del av Svenska kyrkan respektive den katolska kyrkan. Stiftelsen Berget lever sitt eget liv, ägt av ingen annan än sig själv. Förutom att bedriva den i stadgarna an­givna verksamheten äger stiftelsen samtliga byggnader och annan egendom på Berget. Enligt stadgarna kan stiftelsen inte genom gåva överlämna sagda egendom till annan, till exempel till Svenska kyrkan, alternativt till den katolska kyrkan.

Ur strikt juridisk utgångspunkt medför därför den omständig­heten att den nuvarande föreståndaren konverterar till den katolska kyrkan inte att Berget därigenom blir en katolsk stiftsgård lika lite som den för när­varande kan anses  utgöra en stiftsgård tillhörig Svenska kyrkan. Berget är konfessionslös.

Känslomässigt kan möjligen någon betraktare anse att Berget blir katolskt i och med att före­ståndaren och merparten av medlemmarna i den ekumeniska kommuniteten ”Den heliga treenigheten” konverterar till den Katolska kyrkan nästa år. Till det bör dock konstateras att verksamheten såsom den bedrivs för närvarande kommer att bedrivas på i stort sett samma sätt efter det att denna konvertering skett. Redan i dag firas såväl svenskkyrklig mässa som katolsk mässa på Berget. Den svenskkyrkliga mässan sker i S:t Davidsgårdens kapell och den katolska mässan i S:t Dominicuskapellet. I framtiden kommer båda mässorna att dagligen firas i S:t Davidsgårdens kapell; den svenskkyrkliga klockan 8.30 och den katolska på eftermiddagen i anslutning till tidegärdens vesper.

Kommuniteten ”Den heliga treenigheten” har utsett den katolske biskopen Anders Aborelius till sin beskyddande biskop. I och med att Stiftelsen Berget är konfessionslös har stiftelsen inte utsett någon beskyddande biskop för sig. Tillsynsansvaret över stiftelsens verksamhet hör i stället enligt lag under Länsstyrelsen i Falun.
 

Jan-Eric Jonsgården

ordförande för Stiftelsen Berget

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.