Kyrkomötet

Förbjud rasistiska nomineringsgrupper i kyrkomötet

Hur är det möjligt att ta så lätt på rasistiska gruppers organisering i vårt land? Istället borde Svenska kyrkan ta första steget mot ett stopp för organiserad rasism i hela samhället.

Vår motion Förbud mot rasistiska nomineringsgrupper i årets kyrkomöte möttes inte av organisationsutskottets gillande. De skrev: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:109. I likhet med De Ungas Kyrkomöte så tar utskottet avstånd från rasism och extremism, men ställer sig kritiskt till att förbjuda vissa människor och nomineringsgrupper på det sätt som föreslås i motion 2017:109 och på så vis inskränka demokratin. Avslaget är både förvånande och nedslående, inte minst efter händelserna i samband med årets bokmässa i Göteborg. Det har visat sig att det i skolorna undervisas alltför lite om Förintelsen.

Förintelsen är något som både ung och gammal måste ha insikt i. Idag går minnena i arv mer och mer endast i de överlevandes familjer. Är det möjligt att de förtroendevalda i Svenska kyrkan och De Ungas Kyrkomöte inte ser och förstår faran, som idag hotar vårt och andra samhällen både i och utanför Europa och som i alla avseenden står i direkt motsats till det kristna budskapet? Enligt Expo.se är “Högerextrema rörelser (...) enligt en strikt definition antidemokratiska, alltså motståndare till demokrati.” Ideologiskt tillhör högerextremismen nationalismen. Det är ju därför motsägelsefullt att ledamöterna i utskottet menar att det kan anses som ett hot mot demokratin ifall grupper, som till exempel Nordisk Motståndsrörelse (NMR) hindras att bilda nomineringsgrupp! NMR skulle om de tog plats i kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, få fritt spelrum för sina antidemokratiska, rasistiska, homofobiska, våldsbejakande och kvinnoförnedrande åsikter.

Vi frågar oss hur det är möjligt att ta så lätt på rasistiska gruppers organisering i vårt land? Det är i och för sig ovanligt med människor som känner på sig när något är fel och sedan handlar därefter. Ta Förintelsen där de allra flesta förblev passiva eller blev aktiva nazistkollaboratörer. Bara en bråkdel stod emot och riskerade sina liv för att rädda medmänniskor. Men innan 1948 såg det annorlunda ut än det gör idag. Nu kan både de religiösa samfunden och regeringen stötta sig på Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering: "alla medlemsstaterna har åtagit sig att vidta gemensamma och enskilda åtgärder i samarbete med Förenta nationerna för att uppnå ett av Förenta nationernas syften, nämligen att främja och uppmuntra att allas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter allmänt respekteras och iakttas utan åtskillnad på grund av ras, kön, språk eller religion (...) [och] högtidligt bekräftar nödvändigheten av att snabbt avskaffa rasdiskriminering i hela världen i alla dess former och yttringar och att säkerställa förståelse och respekt för människovärdet."

Det är därför inte försvarligt, vare sig utifrån mänskliga rättigheter eller den kristna grundvalen, att Svenska kyrkan ger, eller kommer att ge, mandatstöd, alltså ekonomiskt stöd, till grupper som vill avskaffa demokratin. I artikel 2:1b står att läsa följande: "Varje konventionsstat åtar sig därför att inte främja, försvara eller stödja rasdiskriminering från enskilda personers eller organisationers sida. c) Varje konventionsstat skall därför vidta effektiva åtgärder för att granska regeringsmaktens samt övrig nationell eller lokal förvaltning och för att ändra, upphäva och avskaffa varje lag och bestämmelse som kan ge upphov till rasdiskriminering eller som har till verkan att förekommande rasdiskriminering vidmakthålls. d) Varje konventionsstat skall därför förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, göra slut på rasdiskriminering som utövas av enskilda personer, grupper och organisationer."

Det som sägs är alltså att Svenska kyrkan är en del av konventionsstaten och har därför ansvar att påpeka för regeringsmakten att lagstiftningen inte är tillfyllest. Vår motion 2016:109 föreslog att kyrkostyrelsen skulle vädja till regeringen att uppfylla den lagstiftning som FN:s Granskningskommitté ständigt påpekar att Sverige inte lever upp till, men kyrkomötet avslog oklokt nog motionen.

Organisationsutskottets beslut att föreslå avslag på årets motion 2017:109 vill förhindra en utredning som syftar till att se över möjligheten att genom ändring eller tillägg i kyrkoordningen stoppa rasistiska organisationers bildande av nomineringsgrupp. Det är förbud mot själva organiseringen av rasistiska grupper som både FN och vi vill åt. Motionen avser däremot inte att utestänga individer från medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkan ska vara en varm, kärleksfull och öppen folkkyrka för alla. Vi hoppas att kyrkomötets ledamöter inser allvaret och vid novembersessionen röstar igenom vår motion som skulle kunna möjliggöra att Svenska kyrkan tar första steget mot ett stopp för organiserad rasism i hela samhället.

 

Vänstern i Svenska Kyrkan

 

Berit Bornecrantz Dias, Göteborgs stift

Emilia Domurat, Göteborg stift

Sara Lindalen, Göteborgs stift

Anki Erdmann, Stockholm stift

Britt-Marie Danestig, Stockholms stift

Lars Bruno Andersson, Uppsala stift

Micke Gzon Hästö, Västerås stift

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Birgitta Schönbeck Persson

    Jag tycker kyrkan ska debatten med dessa främlingsfientliga grupper . Så fungerar lagstadgad demokrati. De är ju representerade i kyrkomötet . Genom att diskutera och föra upp på dagordningen förintelsens hemskheter kan kyrkan visa på kärlekens väg . Fel metod att försöka utrota dessa grupperingar .Öppenhet och ställningstagande mot rasism och förföljelse ger resultat .

Mer inom samma ämne
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet