Frågan om jävsförhållande är inte aktuellt

Det är inte jäv att vara med och besluta i ett ärende om ett bolag, bara för att man sitter i bolagets styrelse. Det konstaterades redan när den statliga lagstiftningen om jäv skulle skrivas och kyrkans jävsregler är baserade på statens, skriver Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin i sin replik till Jan H Börjesson.

Kyrkostyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att som gåva skänka ett exemplar av det nya missalet, det vill säga mässhandboken som ligger på altaret, till alla kyrkor i Svenska kyrkan. Beslutet var alltså att den nationella nivån av Svenska kyrkan ska ta kostnaden och handlade inte om vilket bokförlag som ska trycka den nya kyrkohandboken.

Val av förlag sker enligt den praxis som gäller för de röda böckerna. Därmed är frågan om ett eventuellt jävsförhållande inte aktuellt. Vi vill ändå beskriva vilka regler som gäller för att klargöra hur det ligger till. Det är inte jäv att vara med och besluta i ett ärende om ett bolag, bara för att man sitter i bolagets styrelse. Det konstaterades redan när den statliga lagstiftningen om jäv skulle skrivas och kyrkans jävsregler är baserade på statens.

I förarbetena till de statliga reglerna finns ett resonemang om att fördelarna med att myndighetspersoner har styrelseuppdrag i bolag riskerar att gå förlorade om de därmed förhindras att hantera ett myndighetsärende. Istället beskrivs att man får titta på om beslutet kan medföra synnerlig nytta för personen, och i så fall är det jäv.

Slutsatsen blev ”att ingen allmän bestämmelse skall införas om att medlemskap i ett samfunds eller inrättnings styrelse medför jäv när det gäller handläggningen av ärenden som rör samfundet eller inrättningen.”

Vi har inte någon personlig eller ekonomisk vinning av beslutet som vi var med och fattade. Kyrkostyrelsen har heller inte genom detta beslut föregripit det kommande beslutet om en ny kyrkohandbok, vilket Jan H Börjesson antyder. Avtalet med förlaget är naturligtvis tecknat så att det är avhängigt resultatet av demokratiskt fattade beslut i den ordning vi har i Svenska kyrkan.

Wanja Lundby-Wedin
1:e vice ordförande i Kyrkostyrelsen

Mats Hagelin
2:e vice ordförande i Kyrkostyrelsen