Hon tror sig vara äldre än hon är

Åldersbestämning. En liknelse, en uttydning och en analys. Det är Martin Lembkes svar på den kritik hans artikel om Svenska kyrkans identitetsproblem mött. Följ hans tankegång noga!

Det hände sig en gång att det bildades ett nytt socialliberalt parti, SLP, vars motto löd ”av var och en utifrån frihet, åt var och en efter behov”. I Väst etablerades partistyrelsens huvudkontor, i Syd och Öst regionala partidistrikt. Efterhand bildades även ett distrikt i Nord som hamnade i fokus när dess styrelse plötsligt kallade till extrakongress. I syfte att dels vässa SLP:s regionala politik, dels göra upp med korruption inom partiet, bestämde man sig för att anamma en nyliberal tolkning av partimottot och att friställa sig gentemot huvudkontoret. De ledamöter som reserverade sig mot beslutet fängslades eller fördrevs västerut.

Reaktionerna blev hårda. Partidistrikten i Syd och Öst tog spjärn mot de nyliberala strömningarna, och partistyrelsen uteslöt den nyliberala chefsideologen ur SLP. Man lyckades även från centralt håll återetablera sin närvaro och verksamhet i Nord, om än blott i blygsam skala, genom att successivt formera ett nytt och gentemot Väst lojalt partidistrikt.

Det fanns därmed två liberala partier i Nord som själva kallade sig ”SLP”. Likväl hade SLP endast ett partidistrikt i Nord vid denna tid, ty inget enskilt partidistrikt kan ställa sig utanför moderpartiets jurisdiktion, dess partistyrelse och partikongresser, och ändå förbli ett distrikt inom partiet. Genom sitt kongressbeslut upphörde det ursprungliga partidistriktet i Nord att vara ett distrikt inom SLP.

Vad betyder nu detta? Liberalismen är kristendomen, SLP är den katolska kyrkan, partistyrelsens huvudkontor i Väst är den Heliga Stolen i Rom, och Nord är Sverige. Det ursprungliga partidistriktet i Nord är Uppsala ärkestift, som bildades när Stefan av Alvastra insattes som ärkebiskop år 1164, och det senare partidistriktet i Nord är Stockholms katolska stift. Uteslutningen av nämnda chefsideolog är bannlysningen av Luther, och den extrainkallade distriktskongressen är Uppsala möte år 1593.

Vad som bekräftades år 1593 var alltså att Uppsala ärkestift ställde sig utanför den Heliga stolens jurisdiktion. I praktiken avknoppades man därmed från katolska kyrkan, alltså den kyrka som beskrivs om man slår upp ”katolska kyrkan” i ett uppslagsverk, och förvandlades till en egen kyrkoentitet som sedermera kom att tituleras ”Svenska kyrkan”. De lutherska reformatorerna hade visserligen inte för avsikt att bilda en ny kyrka, vilket ett par av mina kritiker tycks fästa stor vikt vid, men de lutherska reformatorernas personliga intentioner är tämligen irrelevanta i sammanhanget. Det viktiga är hur Uppsala ärkestifts radikala agerande – befogat eller inte – bemöttes av den katolska kyrkan internationellt och centralt.

Detta borde egentligen vara självklart. Kanske var det de yrvakna stormaktsdrömmarna som fördunklade det svenska omdömet. Om en avsides regional avdelning, A, inom en stor internationell organisation, O, inte längre underordnar sig O:s beslutande organ, och om O inte längre betraktar A som en del av sig själv, och om O:s högsta ledning till yttermera visso utesluter A:s främste anförare, då är inte längre A vare sig en organisk eller organisatorisk del av O – oavsett om A till äventyrs har rätt i sak och Gud själv står på dess sida.

Den förreformatoriska kyrkan i Sverige var den katolska kyrkans svenska manifestation och representation. Den efterreformatoriska dito – Svenska kyrkan – varken var eller är något sådant. Just därför talar vi, om vi talar sanningsenligt, om två distinkta kyrkor. Inget stift inom katolska kyrkan är autonomt visavi Rom, inte heller Uppsala ärkestift under medeltiden. Att Uppsala ärkestift likväl blev just det, innebar att det avknoppades från moderkyrkan och förvandlades till en egen luthersk kyrka. Stefan av Alvastra var ingalunda denna kyrkas första ärkebiskop.

Men Svenska kyrkan är ju Kristi kyrka! skallar protesterna. Genom alla kriser och reformationer förblir hon en del av den enda, heliga, katolska och apostoliska kyrkan. Hon var trots alla sina brister sant evangelisk under medeltiden, och hon är trots alla sina brister sant katolsk idag – inte romersk-katolsk, förvisso, men genuint ekumenisk. Hennes identitet bevaras i Guds hjärta, och därför är hon i allt väsentligt, alla yttre och inre förändringar till trots, densamma igår som i dag.

Dylika protester präglas dock inte bara av fromhet utan även av bristfälligt tankearbete. Visst är Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, pingströrelsen och alla andra kristna samfund i Sverige förenade i Kristi enda kropp, men det hindrar inte att de också är distinkta kyrkor. Det protestantiska misstaget består i att tackla ett identitetsproblem på delmängdsnivå genom att hänvisa till mängdnivån, till det som alla berörda kyrkoelement har gemensamt. Frågan är ju inte om Svenska kyrkan tillhör Kristus – vilket hon gör, naturligtvis, precis som alla andra kristna kyrkor – utan om hon tillhör den kyrka som Ansgar och de senare missionärerna etablerade i Sverige och vars första ärkebiskop blev Stefan av Alvastra. Jag hoppas att det nu står klart att så inte är fallet.

Kanske ligger en del av Svenska kyrkans identitetsproblematik just däri, att tro sig vara äldre än vad hon egentligen är?

Martin Lembke
FD, religionsfilosofi, Lunds universitet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Linköpings stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Luleå stift