Kyrkomötet

Mänskliga rättigheter inte bara vackra ord

Sverige bör snarast skriva under tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheterna, ESK-konventionen.

Tilläggsprotokollet innebär en individuell klagomöjlighet inom FN-systemet, när möjligheterna till prövning av kränkningar av mänskliga rättigheter inom de inhemska rättsliga systemen är uttömda. Denna möjlighet har tills för två år sedan saknats för ESK-konventionen till skillnad mot konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

För denna fanns en sådan uppföljningsmekanism på plats redan från början. De mänskliga rättigheternas odelbarhet erkänns i dag av de flesta stater och internationella organisationer, men tills nyligen har det alltså inte funnits någon uppföljningsmekanism till den ena, ESK-konventionen.

Många MR-organisationer och kyrkor har i decennier arbetat för att rätta till denna skevhet och ett tilläggsprotokoll antogs äntligen i FN 2008 och trädde i kraft 2013. Mer är tjugo stater har nu både signerat och ratificerat. Under 2015 har bland andra Luxemburg, Italien och Frankrike tillkommit.

Mänskliga rättigheter är inte bara vackra ord. De är det mest effektiva sättet att skapa fredliga samhällen. Det är lika viktigt med utbildning, hälsa och rent vatten som yttrandefrihet och rätt till privatliv. Att respektera människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger fördelar för alla.

Genom tilläggsprotokollets uppföljningsmekanism kan människor i prekära situationer världen över få bättre möjligheter att få sina rättigheter respekterade i sina hemländer. Deras respektive regeringar skulle få stå till svars när de inte levt upp till sina åtaganden.

Som konventionsstat har de lovat att respektera, skydda och i sista hand tillgodose sin invånares rätt till mat, bostad, utbildning, hälsa etc. dvs rätt att få försörja sig i värdighet. Nationer blomstrar när de bygger institutioner som stärker människors möjligheter att utkräva sina rättigheter, så att varje individ kan utvecklas till sin fulla potential.

Sverige bör fullt ut erkänna att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna har samma dignitet som de medborgerliga och politiska och snarast signera och ratificera detta tilläggsprotokoll – som ett led i att skapa en fredligare värld. 2016 är det 50 år sedan de två första stora FN-konventionerna om mänskliga rättigheter antogs av FN. Årets kyrkomöte borde trycka på så att Sverige nu ställer upp på dessa fullt ut.

Lena Klevenås
Alingsås, MPSK
Vice ordf Ekumenikutskottet

Mer inom samma ämne
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet