Anställda på kansliet vittnar om arbetsmiljön

Foto: Johannes Frandsen

Arbetsmiljön på Kyrkans akademikerförbunds kansli är en av frågorna i fokus för kritiken mot förbundets ledning från kretsarna runt om i landet.

Personalomsättningen har varit stor. Bland tidigare anställda är kritiken hård mot ledningen.

KyrkA:s ledning har en annan bild av arbetsmiljön och framhåller resultatet av en färsk medarbetarundersökning:

– Undersökningen rörde nio centrala områden inom den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön på kansliet. På samtliga områden som enkäten genomlyst och på samtliga frågor blev resultatet att personalen upplevde förhållandena som mycket bra eller bra, skriver KyrkA:s AU i ett mejl till Kyrkans Tidning.

Sophie Sillverryd, förbundsjurist på SRAT – ett fackförbund som organiserat flera anställda på KyrkA:s kansli – berättar att hennes förbund har varit och är djupt oroat över situationen.

–  Vi har under flera års tid fått flera vittnesmål om arbetsmiljön på kansliet, säger hon.

I somras kallade SRAT till förhandling – den hölls i augusti – och man begärde en extern utredning om arbetsmiljön.

– Det nekade KyrkA till. Man ansåg då att det inte att det fanns några arbetsmiljöproblem på kansliet, så förhandlingen avslutades i oenighet.

Förra veckan varslades en av förbundets anställda om avsked på grund av illojalitet. I brev till alla förbundets medlemmar berättade förbundet att medarbetaren har spridit falska anklagelser om hur förbundsledningen använder förbundets pengar och om arbetsmiljön på kansliet, i syfte att skada förbundet.

Samma vecka mejlade Sophie Sillverryd på SRAT, till styrelsen för KyrkA, om en sjukskriven medlem på KyrkA:s kansli. Den anställde sägs inte få hjälp från företagshälsovården eftersom förbundets ledning inte tillåter det. Den anställdes läkare ska ha sagt att det ur hälsosynpunkt är omöjligt för hen att vara kvar på arbetsplatsen och den anställdes fack vill lösa situationen och ordna ett utköp.

Brevet skickades till styrelsen eftersom ledningen inte samverkat för att nå en lösning, skriver SRAT, som beskriver situationen som ”ovanlig”.

Ett stort antal medarbetare har lämnat kansliet de senaste åren. KyrkA har fått frågan hur många, men har ännu inte svarat Kyrkans Tidning.

Enligt matrikeln över Svenska kyrkan har 14 personer slutat på kansliet mellan 2014 och 2019. 21 personer har varit anställda på kansliet under perioden. Sedan 2019 års matrikel kommit ut har ytterligare sex personer slutat, och en är långtidssjukskriven. Alla anställda på kansliet har dock inte stått i matrikeln och alla i matrikeln har inte varit formellt anställda så siffrorna återger inte verkligheten helt korrekt, men de ger en bild av en omfattande personalomsättning.

Kyrkans Tidning har talat med ett antal tidigare anställda på KyrkA:s kansli om arbetssituationen där. Ingen vill framträda med namn.

Förbundet har under de gångna åren sparat in på vissa av de anställdas förmåner, exempelvis har pensionsavtalet förhandlats om till ett mindre förmånligt, det samma gäller företagshälsovården och diskussioner har förts om besparingar och minskat antal arbetsuppgifter och hotade tjänster. Men det är inte orsaken till missnöjet, enligt de personer KT talat med.

En av de anställda berättar att hens fackförbund hade svårt att tro att arbetsmiljön verkligen kunde vara sådan som hen beskrev:

– Jag har svårt att tro det själv. Det var som en ond dröm.

Enligt flera anställda präglas arbetsplatsen av osäkerhet som arbetsledningen sprider, flera berättar att det bland annat skett genom att ledningen säger att kollegor talar illa om dem. De har upplevt att det ställts krav på arbetsinsatser som inte ingår i anställningen och som går utöver ordinarie arbetstid.

Misstag kan, enligt dessa uppgifter, leda till att de drabbas av vredesutbrott och offentliga utskällningar. De intervjuades uppfattning är att anställda som agerar självständigt eller försvarar andra medarbetare väcker särskilt ogillande. Det har också riktats stöldanklagelser och anklagelser om sexuella relationer, mot medarbetare.

Kyrkans akademikerförbunds arbetsutskott har en helt annan bild av arbetsmiljön på förbundskansliet. 

Att arbetsplatsen skulle präglas av osäkerhet, och att arbetsledningen skulle sprida den, stämmer inte, skriver KyrkA:s ledning i mejl till Kyrkans Tidning. 

– Det förekommer inte på arbetsplatsen. Personalfrågor och organisationsfrågor diskuteras endast med biträdande chefer samt personalutskott eller styrelse. 

Det stämmer inte heller att personal skulle förväntas arbeta på tider och med arbetsuppgifter som inte ingår i anställningen. 

– Arbetsuppgifter utanför anställningsavtalet beordras inte. Arbete utöver ordinarie arbetstid ersätts med övertid eller komptid i den mycket ringa omfattning som det förekommit för anställda med reglerad arbetstid.

– För ombudsmän med oreglerad arbetstid förekommer övertid i perioder. Övertid tas ut i ledighet så snart verksamheten tillåter och medarbetaren så önskar.

Att misstag kan leda till vredesutbrott och utskällningar är inte heller korrekt, enligt KyrkA:s AU. 

Detta är ren lögn och gränsar till förtal.

Anställda har upplevt att självständigt agerande ogillats. 

–  Den som har mandat att agera självständigt kan göra det. Att agera utanför mandatet är däremot inte tillåtet, kommenterar AU. 

Flera tidigare medarbetare upplever att när arbetsledningen anser att en individ inte fungerar förklarar arbetsledningen att personen gör fel, är inkompetent och är illojal. 

–  Vilken medlem vill bli företrädd av en person som inte kan grundläggande arbetsrätt? svarar AU. 

–  Om en medarbetare inte fungerar på arbetsplatsen måste en chef vidta åtgärder. Frågan lyfts med arbetsutskott eller styrelse. Skäl till uppsägning kan till exempel vara illojalitet eller inkompetens. I sådana fall är det chefens skyldighet att ingripa och om vi ska säga upp någon så måste det finnas skäl, så kallad saklig grund.

Att stöldanklagelser och anklagelser om sexuella relationer med personer inom organisationen, riktats mot medarbetare, förnekar ledningen. 

Inga stöldanklagelser har riktats mot någon. Däremot har både ledning, styrelse och personal kunnat konstatera att datorer och andra värdeföremål försvunnit från lokalerna utan att åverkan återfinns på ytterdörrar. Polisanmälan har upprättats.

–  Ingen har blivit anklagad för någon sexuell relation.

När det gäller uppfattningen att de flesta anställda som slutat har inte sagts upp, utan har självmant slutat då arbetssituationen har upplevts som omöjlig, svarar KyrkA. 

–  Det är möjligt att personer Kyrkans Tidning talat med uppger att det är fel på arbetsplatsen. Vi har sannolikt en annan syn på orsakerna till varför medarbetare har slutat. Med hänsyn till personalsekretessen kommenterar vi inte detta ytterligare.