Kyrkomötet: Nej till avkragningsmotionen

Motion 83 vigsel av samkönade

Motion nummer 83 är skriven av Socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth och har även skrivits under av gruppledarna i Centerpartiet (C), Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) och Öppen kyrka (Öka). Foto: Marcus Gustafsson

På tisdagen stod det klart. Kyrkomötet avvisar motionen om att avkraga präster som säger nej till samkönade vigslar. 

Under måndagen blev det en lång och mångfacetterad debatt om de två motioner som båda behandlar prästers rätt att säga nej till att viga samkönade par. I fokus för debatten på måndagen stod motion 83, som ville uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning för att införa diskrimingeringsklausul i kyrkoordningen som i praktiken skulle innebära att den präst som inte vill viga samkönade par kan bli avkragad.

Under tisdagen fattades beslutet: 

Motionen hade två punkter. Kyrkomötet röstade om de båda punkterna var för sig. Båda avslogs av kyrkomötet

1. den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst

Ja till motionen: 115

Nej till motionen: 130

Avstår: 4

2. det anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön.

Ja till motionen: 112

Nej till motionen: 135

Avstår: 2

I de flesta nomineringsgrupper var utslaget tydligt. Socialdemokraterna röstade för motionen, tillsammans med bland andra Vänstern i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan. Motståndarna fanns främst i Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Borgerligt alternativ, Frimodig kyrka och bland Sverigedemokraterna. Öppen kyrka var splittrat, men en stor majoritet röstade mot motionen. Den mest splittrade nomineringsgruppen var dock Centerpartiet där det nästan blev jämvikt mellan ja- och nejröster.  (Se faktaruta för exakta siffror)

Röstning

Resultatet efter röstningen om den andra punkten. Siffrorna på bilden har med punkterna i motionen och propositionsordningen att göra. Foto: Marcus Gustafsson

Uppmärksammad motion

Socialdemokratiska ledamöter tillhörde de mest aktiva i debatten. Roger Olsson var förvånad över att detta fortfarande är en aktuell fråga inom kyrkan, han hade förväntat sig att den borde ha hanterats långt tidigare.

- Vi står i en luthersk tradition. I det sammanhanget var det normkritik riktad mot den katolska kyrkans avlatsbrev, men också en normkritik för att tillåta präster att viga sig. I vår tid är det normkritik att tillåta samkönade par att gifta sig.

"På samma sätt självklart"

Partikamraten Ulf Bjereld yrkade också på bifall för motion 83. Han drog paralleller till hur Svenska kyrkan hanterade frågan om kvinnliga präster, att det också var en hård debatt men att det idag framstår som självklart att kvinnor kan tjänstgöra som präster.

- För mig är det på samma sätt självklart att man inte ska kunna vägra vigsel bara för att ett par är av samma kön. Här har kyrkan kommit så långt, och vi kommer att komma längre, detta är en rörelse som inte går att hejda, sa han.

Han, och flera andra talare, menade att Svenska kyrkan till slut kommer att landa i att alla präster måste viga samkönade. Om inte beslutet fattas på detta kyrkomöte så kommer det att ske i senare.

- Men målen nås inte av sig självt. Vi har hört talas om samtal, dialog och kunskapsspridning. Det är vackra ord, men jag kanske skulle vilja ha mer konkretion.

"Ny form av inkvisition"

Motion 83 fick kritik från ledamöter från flera nomineringsgrupper, främst från Posk och Frimodig kyrka. Skarpast i sin kritik var Berth Löndahl från Frimodig kyrka som ansåg att detta är ett hot mot samvetsfriheten. Han fruktade en ny form av inkvisition, baserad inte på handlingar utan på åsikter.

- Det oroar mig att vi håller på att skapa en kyrka och ett samhälle där vi börjar att få självcensur, sa han.

Berth Löndahl menade att kyrkan är en trosgemenskap och inte en åsiktsgemenskap.

- En kyrka som är rymlig är en garant för att alla får plats, sa han.

Socialdemokraten Roger Olsson höll med om att kyrkan skulle rymma många, men inte att motion 83 innebar ett hot mot den.

- Att ha ett samvete innebär att ta ansvar för sina gärningar. Om man vill ha ett samvete för att utföra diskriminerande åtgärder, då får man ha det någon annanstans än i vår kyrka, sa han.

Kyrkomötet

Under tisdagens röstning gällande motion 83. Foto: Marcus Gustafsson

Biskopar ser problem

De biskopar som yttrade sig i debatten underströk att Svenska kyrkans målbild är att alla präster ska viga samkönade par med glädje, men de såg ändå problem med motion 83.

Ärkebiskop electus Martin Modéus hänvisade till biskopsmötets uttalande från i våras där de skrev att alla biskopar står bakom vigsel av samkönade par och har som målsättning att alla präster av fri vilja ska viga homosexuella. Han sa att debatten om principer ibland skymmer det viktigaste:

- Kärleken. Människors vilja att leva tillsammans. Att få höra Guds välsignelse över deras förhållanden.

Biskop Johan Tyrberg menade att det inte var självklart att dra paralleller till hur kyrkan hanterat frågan om kvinnliga präster. Om en manlig präst underkänner kvinnliga präster berör det sakramentshanteringen, något som är grunden i kyrkan.

- Men äktenskapet är inte ett sakrament i vår kyrka, därför kan man tycka lite olika om det, sa han.  

Ärkebiskop electus Martin Modéus

I sitt anförande lyfte ärkebiskop electus Martin Modéus fram sådant som kan falla i skymundan för debatten: "Kärleken. Människors vilja att leva tillsammans. Att få höra Guds välsignelse över deras förhållanden." Foto: Mikael M Johansson

Måste sova på saken 

I debatten talade flera företrädare för Öppen kyrka – en kyrka för alla (Öka) för bifall av motion 83. Öka-ledamoten Eric Muhl, vidhöll den uppfattning han hade när frågan behandlades i utskottet, nämligen att motion 83 inte skulle bifallas.
- Det är ett allvarligt problem om människor diskrimineras. Men vi löser inte problemet genom starkare skrivningar i kyrkoordningen, sade han.

Fler företrädare för Vänstern i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Centerpartiet för kyrkomötets talade för bifall på motion 83 och motion 71 om att krav ställs på att nya präster ska viga samkönade par.

Daniel Tisell, C, och ledamot i kyrkostyrelsen avslutade med att säga att han måste "sova på saken" och fundera noggrant före beslut om motion 83. Han har talat för motionen men nu uppmanade han till eftertanke.

- Vi som undrar över om detta är rätt väg att gå, att vi skulle vara för diskriminering, det känns främmande. Men jag tycker det är svårt att säga att vi ska kunna obehörigförklara präster som inte viger par av samma kön, när jag var med 2009 då vi sa att kyrkan ska rymma båda åsikter. Jag ska sova på saken.

Fakta: Så röstade nomineringsgrupperna

Omröstning om punkt 1 i motion 83: 

"den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst." 

Obs! Ledamöterna röstade om punkten skulle bifallas eller inte. Svaret "nej" betyder alltså avslag för denna del av motionen. 

Afs: Nej: 2, avstår 1
BA: Nej:20, Ja: 1
C: Nej: 13, Ja: 15, Avstår: 1
Fisk: Nej: 4
FK: Nej: 10
KR: Nej: 6, Ej röstat: 1
MPSK: Ja: 6, Ej röstat: 1, Avår: 1
Posk: Nej: 46, Ja: 1,
S: Ja: 70
SD: Nej: 19
Visk: Ja: 19
Öka: Nej: 10, Ja: 2, Avstår: 1
Utland: Nej: 2 (edited) 

Omröstning, punkt 2 

"det anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön." 

Obs! Ledamöterna röstade om punkten skulle avslås eller inte. Svaret "Ja" betyder alltså avslag för denna del av motionen: 

AFS: Ja: 3
BA: Ja: 19
C: Ja: 18, Nej: 11, Avstår: 1
Fisk: Ja: 4
FK: Ja: 8
Hoj: Ja; 1
KR: Ja: 6, Ej röstat: 1
Mpsk: Nej: 6, Avstår: 1, Ej röstat: 1
Posk: Ja: 46, Nej:1
S: Nej: 70
SD: Ja: 19
Visk: Nej: 19
Öka: Ja: 8, Nej: 5
Utland: Ja: 2

Jesper Eneroth, S. Foto: Mikael M Johansson

Här är bakgrunden till motion 83

Motion nummer 83 är skriven av Socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth. Han vill att kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppdrag att föreslå ändringar i kyrkoordningen så att ”den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst”. Han vill också att det slås fast att ”det anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön.”

– Som medlem i Svenska kyrkan ska man kunna ha olika uppfattningar, men som präst i Svenska kyrkan har man ett ansvar för att ställa upp för kyrkans ordning, och inte göra skillnad på kön vid vigsel, har Jesper Eneroth tidigare sagt till Kyrkans Tidning.

Motionen undertecknad av C, Visk och Öka

Motionen är också undertecknad av gruppledarna i Centerpartiet (C), Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) och Öppen kyrka (Öka). Om samtliga ledamöter i dessa grupper skulle sluta upp bakom sina ledare skulle det innebära majoritet i kyrkomötet. Men det är inte alls säkert att det blir så. Mycket har hänt sedan den 4 augusti då motionen skrevs och den har fått ta emot kritik från flera håll.

>> Prenumerera på Kyrkans Tidning
 

Frimodig kyrkas talesperson Torkel Lindahl har kallat det för ett svek om kyrkan skulle gå emot ordningen med två hållningar i synen på äktenskapet och stöta ut präster med en klassisk äktenskapssyn. Robin Paulonen, förbundsordförande för Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer (Riksförbundet Ekho), har sagt att motionens förslag riskerar att polarisera kyrkan mer och i stället efterfrågat utbildningssatsningar för att fler präster ska säga ja till att viga homosexuella. Oas-rörelsen har bjudit in till en särskild prästdag efter kyrkomötet för att ta hand om den oro som de menar att motionen skapat hos många präster som inte viger samkönade.

Antje Jackelén: Känner inte till någon diskriminering

Läronämnden har i sin behandling av motionen haft synpunkter, men inte valt att avstryka den. Nämnden, som består av stiftens biskopar och åtta andra ledamöter valda av kyrkomötet, menar att det redan finns möjligheter för biskopar och domkapitel att ingripa mot präster som diskriminerar och ser ingen anledning att detaljstyra tillsynen. Tidigare ärkebiskop Antje Jackelén har sagt att det finns fungerande rutiner för att alla par som vill vigas i Svenska kyrkan får det, samt att hon inte känner till något fall av diskriminering av samkönade par.

Hon har lyft fram att biskoparna i ett gemensamt uttalande i våras sagt att deras målbild är att alla präster med glädje och fri vilja viger par oavsett kön:

– För att förverkliga den målbilden tror vi mindre på tvångsmedel än på ett fortsatt idogt arbete.

När motionen behandlades i tillsyns- och uppdragsutskottet under kyrkomötets första session valde Ökas ledamot Erik Muhl att ansluta sig till den majoritet i utskottet, 8 mot 7, som röstade för att föreslå kyrkomötet att avslå motionen.

S och Visk debattinlägg om samkönade vigslar

– Vi tycker att frågan är viktig. Men när vi ser vad konsekvenserna blir har vi landat i att vi vill hitta ett annat sätt att jobba med frågan, även om vår gruppledare har undertecknat motionen, sa han då till Kyrkans Tidning.

>> Prenumerera på Kyrkans Tidning
 

S-gruppen, C-ledamoten och Visk-ledamoten i utskottet stod bakom motionen. Inför kyrkomötets andra session har både representanter från Visk och från S skrivit varsin debattartikel i Kyrkans Tidning.

”Även om församlingen garanterar att själva vigseln kan genomföras är det tveksamt om ett samkönat par skulle vilja engagera sig i en församling där det finns präster som underkänner deras kärlek”, skriver S-gruppen och vädjar till kyrkomötets ledamöter att noga läsa igenom motionen innan omröstning.

Fakta: Det har Svenska kyrkan tidigare beslutat om samkönade vigslar

Kyrkomötet 2005 beslutades om att möjliggöra välsignat partnerskap för samkönade par. Ansvaret vilade på församlingarna och varje enskild präst hade rätt att avstå. Beslutet innehöll också konstateranden om att inte fördöma eller skuldbelägga homosexuella och aktivt motverka diskriminering, samt att kyrkan inte bör driva verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella.

Kyrkomötet 2009 beslutade om att möjliggöra kyrklig vigsel av samkönade par. Ansvaret vilar på församlingarna och varje enskild präst har rätt att avstå. Det konstaterades att Svenska kyrkan rymmer olika uppfattningar i äktenskapsfrågan men att ingen diskriminering av samkönade par får förekomma.

2016 föreslog Anna Ekström från Fria liberaler i Svenska kyrkan att alla nya präster skulle behöva säga ja till att viga homosexuella par. Motionen stöddes av ledamöter från Socialdemokraterna, Öppen kyrka – en kyrka för alla, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan, men fick underkänt av läronämnden och biskoparna. Läronämnden ansåg att ett sådant villkor skulle inskränka biskoparnas ansvar och gå emot Svenska kyrkans ordning. Motionen gick inte igenom.

2021 inför kyrkovalet väcktes frågan på nytt. Även Borgerligt alternativ och Centerpartiet anslöt sig nu till gruppen som ville se ett ja till att viga homosexuella som nytt vigningsvillor för prästkandidater. Dåvarande ärkebiskop Antje Jackelén påminde om läronämndens tidigare ställningstagande och frågan togs inte upp på kyrkomötet.

I mars 2022 kom biskopsmötet med ett skriftligt uttalande där det slog fast att hela biskopsmötet står bakom 2009 års beslut och delar samma målbild om att ”alla präster med glädje och fri vilja viger samkönade par av olika kön liksom av samma kön”. Dock ansåg biskopsmötet att ett nytt vigningsvillor ”inte är förenligt med Svenska kyrkans förståelse av sin evangelisk-lutherska identitet”.

På årets kyrkomöte finns förutom motion 83 även en motion om att införa ett vigningsvillor som Miljöpartister i Svenska kyrkan står bakom. Läronämnden har i behandlingen upprepat sin argumentation från 2016 och sagt att ärendet kräver en särskild beslutsordning, alltså att kyrkomötet röstar för beslutet två gånger med kyrkoval emellan och att tre fjärdedelar bifaller det. Utskottet har föreslagit att motionen ska avslås.

Fakta: Kyrkomötet 2022

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Kyrkomötets andra session hålls den 20 – 23 november. De 251 ledamöterna samlas i plenum för att debattera och fatta beslut.

Den första sessionen pågick mellan den 4 och 7 oktober. Då arbetade ledamöterna i sina utskott.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Per
Eländet går säkert igenom. Sedan börjar häxjakten. Och inget blir bättre och ingen blir glad för det här, eftersom det bara kommer leda till att A) ett fåtal präster slutar, B) ett större antal präster kommer fejka att de gillar homovigslar eftersom de inte har råd och förlora jobbet och c) vi får en massa nya präster som glatt praktiserar en obiblisk äktenskapsteologi. Ingen vinner på det här. Och samtidigt är efterfrågan på samkönade vigslar enormt låg. De flesta präster har inte haft en enda, gissar jag. Det är några kändispräster och aktivister som har alla.
A
Denna hbtq-person funderar på om hen vill fortsätta engagera sig i Svenska kyrkan om parveln Eneroths motion går igenom.
Arne Nilsen, kyrkoherde, em.
Avdraga inte men ta bort vigselrätten för den präst som vägrar viga samkönade,
Magnus
Jag är osäker på om den här Jesper Eneroth förstår hur stor denna fråga är. Det vore en skymf och en nedmontering av Svenska kyrkan som teologisk instutition med dess bredd, djup och höjd. Det verkar liksom inte finnas en förståelse öh.t. för att frågan är svår för våra utbildade och vigda präster. Det känns inte bra...
Lars Palo
Obiblisk äktenskapsteologi. Äktenskapet är för en man och en kvinna.
Kehn Bengtsson
Att välsigna något, vigning av samkönade, som Gud säger är fel är helt galet, det är viktigare att lyda Gud mer än människor som Petrus sa i Apostlagärningarna, de som förespråkar samkönade vigslar i kyrkan är INTE kristna.