Omskärelse

Omskärelsefrågan och kyrkans mörka arv

Magnus Zetterholm

Omskärelsedebatten kan inte föras utan medvetenhet om den kristna kyrkans långa tradition av antisemitism, skriver Magnus Zetterholm.

I debatten om omskärelse av småpojkar som förts, bland annat i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, är det svårt att inte beröra frågor om religionsfrihet och antisemitism. Inga samhällsfenomen existerar i ett ideologiskt vacuum och det gäller också den här frågan, som dessvärre inte kan reduceras till att enbart handla om omsorg om barnets rätt till kroppslig integritet eller rätten att slippa ideologisk påverkan från religiösa föräldrar. Om det bara vore så enkelt!

De grupper i Sverige som skulle påverkas av ett förbud mot omskärelse av småpojkar är judar och muslimer. Inom islam finns, jämfört med judendom, en större bredd vad gäller uppfattningar om omskärelsens betydelse och praxis. Detta gäller till exempel huruvida det är en religiös plikt eller enbart en rekommenderad fromhetshandling och vid vilken ålder omskärelsen ska ske. Vissa minoritetsgrupper avvisar omskärelsen helt därför att den inte nämns tydligt i Koranen. Bland den absoluta majoriteten av världens judar är däremot omskärelse av pojkar på den åttonde dagen intimt kopplad till den religiösa och etniska identiteten.

Det innebär att den lösning som förordas av en del debattörer, nämligen att manlig omskärelse bara skulle vara tillåten efter 18 års ålder, är oförenlig med nuvarande judisk teologi och praxis. I praktiken skulle ett förbud innebära att judendom kriminaliserades i Sverige och att judendom som religion förbjöds.

Jag förvånas över att de som förordar ett omskärelseförbud tar så lättvindigt på de associationer detta förslag väcker, särskilt hos människor som tvingats förhålla sig till Förintelsen på ett mer påtagligt sätt än de flesta av oss.

Påståendet att den kristna kyrkan mycket effektivt vidarefört den antika antisemitismen är i dag knappast kontroversiellt. Det fanns visserligen en förkristen antisemitism i det antika grekisk-romerska samhället men den kristna antisemitismen torde slå alla rekord. Från början var den sannolikt en del av kyrkans sökande efter en egen identitet, men ganska tidigt teologiseras judehatet och blir en viktig del av kyrkans teologi. Redan i början av det andra århundradet uppträder de första tecknen, till exempel hos kyrkofadern Ignatius. Något senare finner vi anklagelsen om att judarna dödade Gud själv hos biskopen Melito från Sardis. Sedan rullar det på. Augustinus formulerar tesen om att judarna personifierar dem som tar avstånd från Kristus. Luthers teologiska poäng av skillnaden mellan nåd (kristendom) och lag (judendom) gav, lösgjord från sin historiska kontext, ytterligare bränsle till ett djupt förakt för judar och judendom.

Långt in på 1900-talet var nytestamentlig forskning nästan uteslutande präglad av motsatsförhållandet mellan judendom och kristendom. Under 1900-talets första decennier samverkade politiska, teologiska och vetenskapliga krafter till att skapa det idéhistoriska klimat som gjorde Förintelsen möjlig.

Under perioden efter kriget har insikten om sambandet mellan teologisk antisemitism och Förintelsen ökat. Den hittills mest långtgående uppgörelsen med en anti-judisk teologisk tradition är sannolikt Nostra Aetate, andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna från 1965, även om också denna i många avseenden hade kunnat gå mycket längre. Också Svenska kyrkan röjer en medvetenhet om den kristna antisemitismen. Ett uttryck för detta är samtalsdokumentet Guds vägar där alla former av antisemitism fördöms.

I en svensk-kyrklig kontext kan den nu aktuella debatten om huruvida det bör införas ett förbud mot omskärelse av pojkar under 18 år, knappast föras utan att denna diskussion relateras till en medvetenhet om den kristna kyrkans ansvar för en tvåtusenårig antisemitisk tradition.
Även om jag inser att också enskilda präster har rätt till en personlig uppfattning, och utan att vilja antyda att Annika Borg skulle vara anfrätt av antisemitisk teologi, väcker ändå hennes engagemang för ett förbud mot omskärelse av pojkar frågan hur hon som präst i Svenska kyrkan reflekterar kring det särskilda ansvar jag nämner ovan.

Slutligen är det en smula ironiskt att omskärelsedebatten den här gången kommit att föras i samband med den judiska högtiden Chanukka, som firas till minne av att templet i Jerusalem återinvigdes 165 f.v.t., efter det att den syriske kungen, Antiochus IV Epifanes profanerat detsamma i en anti-judisk kampanj som, bland annat, innefattade - ett förbud mot omskärelse!

Magnus Zetterholm
 • 10 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • en anonym en

  Jag föreslår en kompromiss. Man kan göra det på låtsas så att man inte skadar barnet men utför en liten ritual som uttryck för den religiösa innebörden. Då kan du inte längre påstå så här:
  "I praktiken skulle ett förbud innebära att judendom kriminaliserades i Sverige och att judendom som religion förbjöds.
  Alltså bejakar man religionen samtidigt som man skyddar det försvarslösa barnet.

 • Lars Erik Bergqvist

  Magnus Zetterholm
  Kommer inte runt följande ABSOLUTA sanning och internationellt vetenskapligt accepterade samt urspungna påtalande. Sedan spelar det inge roll om vad "gatans parlament vråla på gator o torg" !

  Semi´ter kommer av det hebreiska mansnamnet Sem, som betyder "den röde", namnet buret av Noaks äldste son, stamfader för semiterna, vilka äro assyrier, babylonier, syrier, araber och hebréer. Till den smitiska språkstammen hör, assyrisk-babylonska språket, syriskan,m kaldieskan, hebreiskan, arabiskan och etiopiskan med fl. andra språk.
  Semi´t, ism,: ett av dessa folkslag i etnoligisk bemärkelse.
  Semi´t,ist,: är att vara språkforskare i de semitiska språken.
  Att således vara sför anti-smeiåtism ar exempelvis, att vara anti-arab, anti-syrian eller även så anti-judisk.

  "KUNSKAP OCH SANNING ÄR VIKTIGT ANNARS FAR MAN MED OKUNSKAP ELLER OREN LÖGN" !!

  Sagt till mig av min vän "Simon Wiesenthal 1969"

  (Sedan spelar det ringa roll vad nutida för olika slag av påhitt som torgföres, det är påhitt och inget annat)

 • Lars Erik Bergqvist

  Vi har religionsfrihet i vårt land vilket är till skydd för de som är mosaiskt troende judar. Men samtyidigt får INGEN TVINGAS in i en religion (i detta fall den Mosaiska). jag känner många kristna judar som är förtvivlade över att de blivit omskurna och därmed har påtvingats en kroppsskändning som går emot den kristna tron.

  Lika lite som judar skall tvingas avsäga sig en religion skall heller INGEN BEHÖVA TVINGAS in i en annan religion som de kanske aldrig kommer att dela.

  Men det är klart om nu de mosaiskt troende judarna vill tvinga in andra människor in i en releigion, vad hindrar då att VI TVINGAR DEM att bli kristna då istället ?
  Ja INGET är då svaret !

  Nazisterna vädrar då plötsligt morgonluft....USCH !!!

 • Lars Erik Bergqvist

  Att Nazisterna då vädrar morgonluft har egentligen inget att göra med kristendomen nej tvärtom då de såg den kristna kyrkan som sin huvudfiende, vilket Albert Einsteins brev till Washington Post bekräftade med orden. "Och jag måste noga påpeka att jag ser hur den kristna kyrkan som enda institution motarbetar den NationalSocialistiska Demokratiska Partiets framfart mot oss judar" slut citat. detta bekräftades i TV8 för ca. 8-10 veckor sedan i den amrikanska versionen av Antique Roadshow där detta brev i original samt bekräftande brev från Washington Post validerade både brevets äkthet samt tidigare införande i just Washington Post som öppet brev från Albert Einstein då denna flydde från Tyskland.
  Att dessutom 5000 kristna katolska präster dödades i Auschwitz (jämfört med 234 rabbiner) talar sitt eget språk.

  Magnus Zetterholm måste ta sig samman och lära sig skilja på fakta och egna påhitt. Han raljerar med sådana generaliteter som blir pinsamt bedexa i uppvisande å sina egna tillkortakommande visavi kusnakp och fakta. För inte kan jag väl tro att Magnus Zetterholm med vett o vilja far med sådana propagandistiska osanningar samt pådyvlande epitet.

  Sanningen är vacker !

 • Camilla Grepe

  Debatten om manlig omskärelse startade ungefär tjugo år efter debatten om kvinnlig omskärelse. När den om kvinnlig omskärelsen debatterades som mest, undrade många varför sedvänjan genomfördes och försvarades så frenetiskt av omskurna kvinnor själva? Det har visat sig ha en lika tragisk som rationell förklaring: Det lidande den omskurna kvinnan själv utsatts för, fick helt enkelt inte vara gjort i onödan. Det måste ha en mening.

  Det är en traumatisk insikt för en man att hans sexliv kunde varit bättre som oomskuren. Nu är debatten om manlig omskärelse aktuell på motsvarande sätt. Under en period kommer därför många omskurna män att behöva hantera känslor och insikter kring det som de själva utsatts för som barn. Först när de kan acceptera att sedvänjan i sig är meningslös, kan de acceptera tanken att deras egna barn ska omfattas av en fysisk integritet och ett självbestämmande som de själva förmenats.

 • en anonym en

  En intressant poäng av Camilla Grepe. "Det lidande den omskurna kvinnan själv utsatts för, fick helt enkelt inte vara gjort i onödan. Det måste ha en mening."

 • PER KAHNBERG

  intressant med en debattext av en teolog som så tydligt tar avstånd från antisemitism. Kanske kunde han också ha nämnt aposteln Paulus som i ett av sina brev säger att judarna är upphovet till all ondska i världen. Personligen tycker jag att man både bör avskaffa barndopet och omskärelse av barn, enligt barnkonventionen ska inga barn pådyvlas någon religion utan att själv kunna ta ställning. Det går alltid att omtolka urgamla skrifter, det har gjorts i alla religioner. Det är ju inte längre lagligt med änkebränning i Indien...
  Per Kahnberg
  journalist, Örebro

 • JERRY

  Vill bara ge en eloge till Camilla Grepe för hennes inlägg här, det var lärorikt. Väldigt logiskt. Vilket är nått man sällan ser i diskussioner om detta ämne.

 • Henrik Sawela

  Om en kultur eller lära inte har förmågan att "leva i tiden" är det helt rätt att den går under!

  Strunt i gamla förlegade synsätt och organisationer!

  Om en organisation eller kultur förutsätter att dess presumtiva medlemmar skall genomgå mutilering, och att den skall ske utan deras eget medgivande, ja - vad är bättre än att denna kultur förgår?

 • En annan anonym en

  Det finns inga judiska, muslimska eller kristna barn. Det finns bara barn till judiska, muslimska eller kristna föräldrar. Varje individ har rätt att själv välja vilken religion man vill tillhöra, enligt lagen. Varje individ bör också ha rätt till kroppslig integritet. Följaktligen bör det vara förbjudet att genomföra kroppsliga ingrepp på minderåriga som inte är medicinskt motiverade.

Mer inom samma ämne
Omskärelse
Omskärelse
Omskärelse
Omskärelse
Omskärelse
Omskärelse
Omskärelse